Welcome to My Site
 
Vitajte na stránkach našej spoločnosti.
 
Dynamické zmeny v spoločnosti majú priamy vplyv na kvalitu životného prostredia a stav prírody na Slovensku. Spoločnosť NATURA s r.o. bola založená na základe dlhodobých skúseností s poskytovaním služieb s hodnotením vplyvu  a minimalizáciou dopadov sociekonomických aktivít  na prírodné prostredie, výchovou a vzdelávaním rôznych cieľových skupín obyvateľstva, prípravy koncepčných materiálov a legislativnych predpisov a realizáciou praktických prieskumov a výskumov v prírodnom prostredí.
 
Spoločnosť NATURA s.r.o. pôsobí od januára  roku 2001  a v rámci svojej činnosti sa zameriava na :
 
  1. konzultačnú činnosť v oblasti životného prostredia , osobitne v ochrane prírody,
  2. poradenskú činnosť v oblasti komunikácie a styku s verejnosťou,
  3. vypracovávanie ekologických koncepcií, štúdií a prognóz vplyvov technických zámerov na prírodné prostredie,
  4. hodnotenie vplyvov na životné prostredie ( EIA )
  5. organizovanie seminárov, kurzov a kultúrno-vzdelávacích podujatí,
  6. výskum a prieskum v oblasti ochrany prírody,
  7. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
  8. spracovávanie dokumentácie ochrany prírody,
  9. propagačnú činnosť,
  10. maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť.